Källa gamla kyrka är en av Sveriges bäst bevarande försvarskyrkor. Kyrkan har fortfarande kvar sitt tak, men dess inre struktur är inte helt bevarad. Byggnaden innehåller rester av en romansk kyrka, troligen byggd under senare delen av 1100-talet.

Kyrkan och dess omgivningar utgör en mycket värdefull kulturhistorisk miljö som berättar om den historiska utvecklingen under många sekler. Det är det bäst bevarade exemplet på de öländska kyrkor som haft både profana och kyrkliga funktioner under medeltiden.

Stenkyrkan från 1200-talet har byggts till och renoverats under århundraden. När en ny kyrka byggdes 1880 lämnades den gamla kyrkan att förfalla. Inte förrän 1928 väcktes intresset för kyrkan igen och den renoverades för att åter kunna ta emot besök.

Källa gamla kyrka ligger utmed vägen till Källahamn. Källa hamn var under lång tid en av nordöstra Ölands viktigaste hamnar. Omkring kyrkan ligger Vi alvar med gott om fornlämningar från järnåldern. Kyrkplatsen är därmed en gammal centralplats i Källa socken.

Den första kyrkan i Källa var med säkerhet en liten träkyrka. Redan omkring 1170 började man omvandla träkyrkan till en sockenfästning av sten. Då byggdes kyrkans torn antingen i anslutning till träkyrkan eller i form av en fristående kastal (en tornliknande försvarsbyggnad i sten).

I början av 1200-talet försvann träkyrkan och långhuset av sten började byggas. Under 1200-talet byggdes långhuset ut efterhand så att det fick ett fullbrett kor och två ytterligare våningar över kyrkorummet på entréplan. Västtornet sänktes och en takryttare av trä byggdes mitt på långhusets tak. Vapenhuset i söder tillkom i mitten av 1200-talet. Under de följande århundradena gjordes endast mindre förändringar av byggnaden. På 1600-talet belades taket med spån och då ändrades också fönstren. Sakristian är från 1760-talet och då förändrades också tornet.

En större renovering och ombyggnad gjordes 1802–1807. De medeltida valven togs bort och ersattes av ett trätunnvalv och kyrkan putsades interiört. Fönstren förstorades och takryttaren togs bort. Också på 1800-talet utfördes underhållsarbeten, men en besiktning på 1850-talet visade att mer omfattande åtgärder var nödvändiga. Det började bli dags för en ny kyrka. Diskussionerna om var den nya kyrkan skulle byggas blev utdragna. Först 1882 köptes marken där Källa nya kyrka ligger. Den gamla kyrkan övergavs men Vitterhetsakademin förbjöd församlingen att riva den. Inredning från ombyggnaden i början av 1800-talet fick avlägsnas och användes i den nya kyrkan eller såldes. Den gamla kyrkan började att förfalla.

I början av 1900-talet tog intresset för kyrkan fart igen och 1911 beviljade regeringen medel för att reparera kyrkan. På kyrkostämman 1928 bestämdes att kyrkan skulle överlämnas till Vitterhetsakademin och skötas av Riksantikvarieämbetet. I slutet av 1900-talet reparerades stora delar av kyrkan, som i dag går att hyra av Borgholms Slott för bröllop, dop och konserter med mera.

Källa gamla kyrka, vigd åt S:t Olof, med tillhörande kyrkogård, är inhägnad av en mur med två stigluckor (ingångar). Parkering finns.

Statens Fastighetsverk tog 2015 över förvaltningen av fastigheten från Riksantikvarieämbetet.

2019 förklarades Källa gamla kyrka för statligt byggnadsminne.